Hirurške intervencije, teška oboljenja malih životinja danas se ne mogu zamisliti bez adekvatnog tretmana BOLA.

Bol se definiše kao neprijatano senzorno i emocionalno iskustvo povezno sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.

Fiziologija bola se sastoji od niza složen elektrohemijskih reakcija (transmisije bola) nastalih od trenutka nastanka oštećenja (povrede) do percepcije bola.

Transmisija bola obuhvata četiri fiziološka procesa:
– transdukciju
– prenos
– modulaciju
– percepcija

Bol na osnovu trajanja može biti akutan ili hroničan ili somatski, visceralni, odnosno, neuropatski, na osnovu porekla, oštećenja tkiva.
Životinje sa visceralnim bolom imaju tendenciju da ispoljavaju uznemirenost, dok one koje imaju somatski bol nerado se kreću.

Procena bola
Nedostatak komunikacije sa životinjama, znatno otežava posao veterinara, veterinarskog tehničara, jer je upućen da na osnovu ponasanja životinje proceni stepen bola. Životinje generalno manje izražavaju bol od ljudi što im daje prednost u preživljavanju kod napada predatora. Mačke po svemu sudeći mogu da podnesu jaci bol, patnju od psa.

Proučavanje bola vezano za vrste životinja, pristup njihovom kupiranju predstavlja široko polje za naučno istraživanje veterinarske medicine

Za postoperativnu analgeziju koristimo NSAID i OPOIDE:
– Carprofen (Rimadyl)
– Ketoprofen (Romefen)
– Meloxicam (Metacam)
– Fentanyl

Doza fentanyla je 5 – 10 ng/kg iv. Deluje do 30 min. Veoma jaki, brzo delujući analgetik koji dajemo u toku i posle anestezije. Transdermalna aplikacija daje produženi efekat (doza 25ng/h).

Kada se postigne adekvatni nivo u krvnoj plazmi analgezija fentanilom može trajati nekoliko dana. Treba voditi racuna o respiraciji pacijenta, zato se daje uvek uz oksigenaciju. Kada se daje u propisanim dozama negativni efekat na kardiovaskularni sistem je minimalan. Negativan efekat se ogleda u eventualnoj bradikardiji srca.

Carfentanyl je analog fentanilu, kvalitetan, ali i skup analgetik.

Buprenorfin
Veoma potentan analgetik u pasa i mačaka u dozi od 0,2 do 0,4 mg/kg iv.im.sc, deluje od 4 do 12 h. Pogodan kod ortopedskih procedura.

Butorfanol
Daje se u dozi od 0,1 do 0,4 mg/kg iv, sc, iv. Obezbedjuje blagu sedaciju, nije pogodan za jake bolove kod pacijenata. Efikasnu analgeziju daje kod ptica. Kardiopulmonalni efekat je minimalan. Dalje povećanje doze ne utiče na povećanje depresije disanja. Dejstvo u pasa mu je oko 2 h.