Anestezija predstavlja stanje ugašene osetljivosti na sve vrste osećaja.

Usled sve većih zahteva u veterinarskoj medicini, složenosti hirurških procedura javlja se potreba za što kvalitetnijom sedacijom, anestezijom i menadžmentom intenzivne nege i terapije bola životinja.

Uspešno izvođenje anestezije i analgezije malih životinja zavisi od znanja i veština veterinara – anesteziologa, farmakoloških osobina lekova.
Veterinarska anestezija je značajno evoluirala u skladu sa najsavremenijim saznanjima iz oblasti farmakoloških i tehnoloških prodora.

anestezija2

Protokol izvođenja  bezbedne, kvalitetneanestezije u našoj klinici se sastoji iz:

anestezija

1. Anamneza (istorija bolesti pacijenta)
– vakcinacija
– event. sistemska obolenja
– temperament
– telesna masa
– starost
– defekacija, uriniranje

2. Fizikalni pregled
– adspekcija
– palpacija abdomena
– termometrija
– puls
– procena V.P.C.

Na osnovu fizikalnog statusa pacijenata vršimo kategorizaciju u 4 uslovne grupe.

I. normalnog zdravlja stariji od 6 meseci
II. frakture, kompenzatorne bolesti srca (mitralna regurgitacija)
III. pacijenti sa temperaturom, anemija, kahexia, komplikovane bolesti bubrega.
IV.nekompenzovane bolesti srca, bubrega(uremia), hydrothorax, pneumotorax

3. Specijalistički pregled
– ultrazvuk
– rentgen
– laboratorijski pregled krvi (ks, se, bioh, protrom vreme) i urina.
– ekg (s – t interval)

4. Priroda samog hiruškog zahvata (analiza i procena svakog slučaja posebno)

5. Sigurno izvođenje anestezije obezbeđujemo kontinuiranim praćenjem dubine anestezije, monitoringom kardiovaskularnog , respiratornog sistema temperature, funkcija jetre, bubrega.

Premedikacija anestezije
U premedikaciji koristimo antiholinergična, sedativna i analgetička sredstva.
Atropin – 0,024mg/kg sc
Xylazin – o,05 – 0 15 mg7kg im
Acepromazin 0,01 mg/kg im;iv
Midazolam 0,1 mg7kg im;iv
Butorfanol 0,1 – 0,2 mg/kg im;iv

Ciljevi premedikacije su:
– da se nivo metabolizma pacijenta smanji
– da se pacijent smiri, relaksira (stres životinje je izlišan, štetan).
– eliminacija bronhijalne sekrecije, salivacije, bradikardije, povišenog mišićnog tonusa
– smanjenje količine anestetika
Indukcija anestezije;
Ketamin 10(pas) – 20 (mačka)mg/kg iv,im
Propofol 4 -6 mg/kg iv

Injekcioni anestetici
– Zoletil 7 – 10 mg/kg im;iv (odličan injekcioni anestetik)
– Ketamin (pas 10 – 15 mg/kg im;iv; mačke 20 mg/kg im
(pogodan za kratke hiruške procedure, nije pogodan za samostalnu anesteziju u hirurgiji toraxa i abdomena – slabo blokira bol, moše izazvati bradikardiju srca)
– Propofol 4 – 6 mg/kg iv (premedikacija, kratke hiruške procedure)

Inhalacioni anestetici
– Izofluran
Pogodan je za abdominalnu hirurgiju. Za održavanje anestezije obično je potrebno
1 do 2,5 vol%. Uvod je brz kao i oporavak.
Izbor sredstava i tehnika same anestezije zavisi od znanja i iskustva samog veterinara anesteziologa.

EPIDURALNA ANESTEZIJA
U zavisnosti od mesta aplikacije lokalnih anestetika, analgezija moše bit:i
– epiduralna (ekstraduralna) kada se anestetik aplikuje u kičmeni kanal, iznad dura mater u epiduralni prostor

subarahnoidalna(spinalna), anestetik se aplicira u subarahnodalni proctor.
Za epiduralnu anesteziju koristimo lokalne anestetike kao što su: lidokain 2%, bupivakain, u zavisnosti od dužine analgezije koju želimo postići.

inhalaciona-anestezija