AKO DA JE DOŠLO DO PRELOMA KOSTI KOD VAŠEG PSA ILI MAČKE MOŽETE NAM SE OBRATITI U CILjU DIJAGNOSTIKE I PRIMENE SAVREMENIH METODA LEČENjA KOJIMA RASPOLAŽEMO.

OSTEOSINTEZA

Predstavlja metodu izbora kojom se hiiruškim zahvatom spajaju kosti posle preloma ili osteotomije.Izvođenje osteosinteze mora da zadovolji četri osnovna kriterijuma:

 • – Anatomsku repoziciju frgmenata polomljene kosti
 • – Mehaničku stabilnost preloma
 • – Očuvanjene vaskularizacije fragmenata
 • – Sterilnost zahvata

 

 

SAVREMENI PRISTUP SANACIJE PRELOMA PODRAZUMEVA UPOTREBU ODGOVARAJUĆIH METALNIH KONSTRUKCIJA ZA

 • – INTRAMEDULARNU FIKACIJU ,
 • – SPOLjNU FIKSACIJU FRAGMENATA
 • – POSTAVLjANjE ODGOVARAJUĆIH PLOČICA SA PRIPADAJUĆIM ŠRAFOVIMA

 

 

Tradicionalna metota fiksacijje (imobilizacije)prelomljene kosti gipsom ima jako ograničenu primenu u veterinarskoj ortopediji,zbog svojih nedostataka koji se ogledaju u

 • – Atrofiji mišića pripadajuće regije
 • – Dekubitus
 • – Poremećaj cirkulacije kosti i pripadajučih mekih tkiva.
 • – Česta pogrešna fuzija fragmenata

foto-osteosinteza